Home / Graves of Tzadikim

 

אחדות ישראל - קברי צדיקים: שיר למעלות

למסורת של העלייה לקברי צדיקים ביהדות יש היסטוריה ארוכה ומפותלת של דיונים, פולמוסים וויכוחים בין חצרות, אדמו"רים, זרמים ועדות שונות אך נדמה כי בשנים האחרונות גברו הקולות המתירים ומפיצים את דבר העלייה לרגל לקברי הצדיקים על פני אלו שמבכרים שלא לעשות כן מסיבות של טומאת המת וחריגות דתיות כאלו ואחרות.

מדוע הפכו העלייה וההשתטחות על קברי צדיקים לאלמנטים כה מרכזיים במסורת היהודית מזה מאות בשנים? ומדוע דווקא קברים מסוימים נחשבים לבעלי סגולות מיוחדות לריפוי מכאובים ומחלות, לפריון, לחופה ולנישואין ולמזל טוב לעומת אחרים והאם לא מדובר, בסופו של דבר, על ניצול כלכלי, מסחרי וציני של הצורך בהיאחזות במשהו גדול ונפלא מאיתנו ומבינתנו?

לתפילה בקברי צדיקים, על פי המסורת המקובלת ביהדות המודרנית, ישנן מעלות רבות המביאות ליכולת מקסימאלית להגשים רצונות, שאיפות וצרכים. אחת הסיבות היא כי מאחר והצדיק היה שליח ישיר של האל והשכינה שרתה בגופו ובעצמותיו, גם לאחר מותו, חלק מהשכינה נשארת איתו ולכן החיבור אליה הוא ממוקד יותר ואישי יותר. סיבה נוספת היא שעל פי המסורת, נשמות הצדיקים עולות לגן העדן במועדים ספציפיים בלוח השנה ונושאות איתן את הבקשות ואת התפילות של אלו שהתפללו אליהן, מה שגורם לרבים להרגיש כי בכל מקרה אין להם מה להפסיד והם יכולים רק להרוויח מכך.

אלמנט נוסף הקשור לתרבות היהודית ולחיבור האידיאולוגי לקברי הצדיקים הוא העובדה כי מדובר על זהות שחייתה בגלות מפוזרת ומבוזרת, ללא בסיס לאומי נורמטיבי ולכן הרצון להיאחז בכל פיסה מוצקה ובכל מה שיכול להזכיר לנו את העבר ואת ההיסטוריה שלנו הוא רצון שמביא לבחירת מוקדי עלייה לרגל כמו קברי צדיקים, הכותל המערבי וכיוצא באלו.

אז אפשר להמשיך ולחפש סעדים, פתרונות וסיוע מלמעלה דרך אלו שכבר למטה, אפשר להאמין כי כך תתקרב ההגשמה העצמית, הגשמית והרוחנית, ואפשר פשוט ליהנות ממסורת תרבותית יפה שעוברת איתנו, כחוט השני, מזה דורות רבים.

 

 

Cron task